ตามกฏและจรรยาบรรณของบริษัท ท่านสมาชิก ต้องยื่นใบคำร้องขอลาออกจากรหัสสมาชิกเดิมก่อน จึงจะสามารถสมัครใหม่ได้ หลังจากลาออกไปแล้ว 6 เดือน (นับจากวันที่ลาออก ต้องไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของบริษัท หลังจากพ้นสภาพสมาชิกแล้ว)